Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Βελτιστοποίηση ανάπτυξης φυτών με νέες τεχνολογίες

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Λιόπα-Τσακαλίδη, Αγλαϊα
dc.contributor.author ΣΑΧΑΝΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Μ.12269
dc.date.accessioned 2021-06-23T10:35:25Z
dc.date.available 2021-06-23T10:35:25Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9328
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμ-βάνει την εισαγωγή όπου γίνεται αναφορά στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον κλάδο της γεωργίας, τον ορισμό της αύξησης των φυτών και την διάκριση της σε δύο κατηγορίες, τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης φυτών, την καλλιέργεια στον αγρό και την καλλιέργεια στο θερμοκήπιο, και στην αναφορά του μικροκλίματος κα-θώς και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών σε αυτό. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στους τρόπους βελτιστοποίησης ανάπτυξης των φυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται α-ναφορά στις νέες τεχνολογίες ανάπτυξης των φυτών, δίνεται ο ορισμός της ευφυούς γεωργίας και τις εφαρμογές της στην γεωργία, επίσης αναφέρεται ο ορισμός του Δια-δικτύου των Πραγμάτων (IOT) και των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί καθώς και των Δικτύων Αισθητήρων όπου αναφέρονται οι κατηγορίες τους και οι τρόποι εφαρμογής τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό της Γεωργίας Ακριβείας, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί όπως τα παγκόσμια συστήματα εντοπι-σμού/καθορισμού θέσης, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τα συστήματα με-ταβλητών εφαρμογών, τα συστήματα παρακολούθησης αποδόσεων, η τηλεπισκόπηση, οι ζώνες διαχείρισης, τα αυτοματοποιημένα συστήματα πλοήγησης και οι αισθητήρες καλλιεργειών και εδάφους καθώς και στους τρόπους εφαρμογής στον γεωργικό τομέα. Επίσης κάνει αναφορά σε ένα παράδειγμα εφαρμογής της Γεωργίας ακριβείας σε μή-λα, αλλά και στους βασικότερους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται, αλλά και στα οι-κονομικά οφέλη που παρουσιάζουν οι εφαρμογές της Γεωργίας ακριβείας στις καλ-λιέργειες. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται ο συνδυασμός των νέων τεχνολο-γιών στην γεωργία για την βελτιστοποίηση των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της παραγωγής και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στην καλλιέργεια. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Καλλιέργεια κηπευτικών el
dc.subject Ευφυή γεωργία el
dc.subject Νέες τεχνολογίες ανάπτυξης φυτών el
dc.title Βελτιστοποίηση ανάπτυξης φυτών με νέες τεχνολογίες el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου